Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sanace betonových a železobetonových konstrukcí

Podstatou této metody je odstranění porušených částí betonové konstrukce a její nahrazení novým materiálem, který se dokonale spojí s původním betonem. Tyto sanační zásahy provádíme za použití ucelených systémů jednotlivých osvědčených výrobců materiálů doplněnými o ověřené technologie, například stříkané betony. Součástí postupu prací je dokonalé očištění stávající ocelové výztuže a její konzervace. Kvalita sanace velmi úzce souvisí se znalostí technologického postupu prací a jejího pečlivého dodržování.

 

Obrazek

Příklady použití:  Opravy poruch nosných a nenosných betonových a železobetonových konstrukcí či jednotlivých prvků, zvýšení únosnosti konstrukce, oprava poškozeného popvrchu a ochrana konstrukcí před agresivními účinky prostředí, srážkových a dešťových vod.

Spínání objektů

Touto metodou provádíme prostorové ztužení objektů předpínanými ocelovými lany Monostrand vedenými v PE obalu s grafitovou náplní chránící lano proti korozi, v případě absence části nosné konstrukce v trase táhla je doplněna o tenkostěnné železobetonové rozpěry. Na vnějším líci objektu je lano vedeno v drážce, dle chrakteru porušení konstrukce je tato drážka zpevněna ocelovou doplňkovou výztuží. Uvnitř objektu lze táhlo umístit do podlahy.

Obrazek

Příklady použití:  Prostorové ztužení objektů, provizorní zajištění objektů při probíhajících rekonstrukcích, zajištění budov stojících vedle asanovaného objektu, zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí.

Oprava trhlin

Stříkané betony a torkrety

Základem této metody je tlakové nanesení betonové směsi na předem upravený a očištěný povrch konstrukce čímž se vytvoří vrstva hutného betonu o tloušťce až 300mm. Suchá směs písku a cementu je dopravována pomocí stlačeného vzduchu hadicí do stříkací pistole, ve které se mísí s potřebným množstvím vody.

Obrazek

Příklady použití:  Opravy betonových konstrukcí, zvýšení únosnosti konstrukcí, zvýšení odolnosti nebetonových konstrukcí, podchycení základů, zajištění stability svahů, zajištění stavebních jam, tvorba umělých skal.

Zvýšení únosnosti konstrukcí

Při provádění sanací konstrukčních prvků je na očištěný povrch přikotvena ocelová výztuž a následným použitím metody stříkaných betonů je tato výztuž dokonale staticky spojena se stávající konstrukcí. Součástí technologického postupu prací je očištění stávající výztuže a její dokonalá konzervace. Tato metoda je doplňována technologií předpjatých ocelových lan a v místech, kde není možné z dispozičních důvodů zvětšení průřezu konstrukčního prvku nanesením dodatečné vrstvy betonu opláštěním prvku zýmečnickou konstrukcí.

Obrazek

Obrazek

Příklady použití:  Zvýšení únosnosti konstrukcí, zejména železobetonových, obnovení původně projektované únosnosti, prostorové ztužení objektu.

Sanace zdiva poškozeného zvýšenou vlhkostí

Opravu zdiva poškozeného vlhkostí provádíme ve třech krocích, první směřuje k eliminaci přímého vnikání dešťových srážek do zdiva, druhý spočívá v odstranění omítek poškozených usazenými solemi a třetí ve vytvoření nepropustné clony, která zabrání vzlínající kapilární vlhkosti. Tato clona je tvořena injektážní hmotou.

Obrazek

Příklady použití:  Izolace proti zemní vlhkosti, snížení savosti betonů, zpevňování zdiva, vyplňování spar a trhlin.

Injektáže

Provádíme cementové a chemické injektáže pomocí injektážních čerpadel, aktivačních míchaček a jehel. Nezbytnou součástí této technologie je přesné dodržení předepsaných postupů a materiálů.

Příklady použití:  Zpevnění zdiva, zpevnění podloží objektu, výplň při opravě trhlin ve zdivu a betonu, těsnění podloží vodohospodářských staveb, injektáž zemních kotev, hřebíků a mikropilot.

Mikropiloty

Vrtané mikropiloty provádíme v průměrech do 250 mm do hloubky 20 m. Výztuž piloty tvoří ocelová trubka. Tato technologie umožňuje opakovanou injektáž zajišťující vytvoření potřebného kořene piloty.

Obrazek

Příklady použití:  Zvýšení unosnosti podloží stávajících objektů, základy pro stroje, stabilizace  poruch základových konstrukcí, sanace sesuvů.

Hřebíkování zemin

Touto technologií zajišťujeme jak dočasné konstrukce zarážením hřebíků tak i vrtáním s následnou injektáží pro trvalé použití. Tento systém je logicky doplněn o vrstvu stříkaného betonu, čímž je zajištěna stabilita zemní stěny.

Příklady použití:  Zajištění stability stavebních jam bez jejího omezení rozpěrami, zvýšení stability opěrných zdí, sanace sesuvů svahů a zemních popruch.